Hà Nội quyết định xây nhà thương mại phục vụ tái định cư

Hà Nội quyết định xây nhà thương mại phục vụ tái định cư. Ngày 17/3, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 179/TB - UBND nêu lên Kết luận của Tập thể lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phục vụ Tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai.

Hà Nội quyết định xây nhà thương mại phục vụ tái định cư

Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố  thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai với chủ trương đó, Thành phố đặt hàng toàn bộ quỹ nhà này để phục vụ công tác tái định cư ở Hà Nội. Dự án triển khai phải đảm bảo các yêu cầu sau:

-Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, được pháp luật quy định.Từ đó Sở Xây dựng và nhà đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt hàng để phục vụ tái định cư với cơ chế triển khai phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của người mua nhà (thuộc đối tượng tái định cư có đăng ký mua nhà) - nhà đầu tư - nhà nước

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành phố dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng Ủy Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy dưới sự giao phó của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, nhà đầu tư thống nhất đề xuất các nội dung cụ thể về cơ chế triển khai, hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

Theo đó, Hà Nội cũng yêu cầu nhà đầu tư, các sở, ngành của Thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện theo nguyên tắc triển khai song song các phần công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự khớp nối, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết, hoàn thành đúng tiến độ

Các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải quyết hồ sơ quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng, giao đất,... sau khi có chủ trương đầu tư dự án để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện để nhà đầu tư có thể khởi công vào đầu tháng 5/2017.