Chính sách bồi thường tái định cư mới của Hà Nội

Chính sách bồi thường tái định cư mới của Hà Nội chính thức áp dụng từ ngày 08/4/2017 theo quyết định của Chủ tịnh Ủy ban Nhân dân Thành Phố Nguyễn Đức Chung

Nhà tái định cư ở hà nội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quy định mới liên quan đến các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội và sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 năm 2017.

Quy định này bao gồm 7 chương với 46 Điều được quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó sẽ bao gồm cả các dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.

Theo quy định mới, người có quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện thì sẽ được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo mức giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định. Với trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì sẽ được xem xét để bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi.

Việc xác định về giá đất cụ thể sẽ làm căn cứ để tính bồi thường và hỗ trợ về đất được thực hiện ngay sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc bồi thường sẽ được thực hiện khi nhà nước thu hồi đất ở được quy định áp dụng với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đầy đủ điều kiện được bồi thường mà không còn đất ở hay nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, trong các trường hợp dưới đây: (a) bị thu hồi toàn bộ đất ở; (b) bị thu hồi đất ở và diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không có đủ điều kiện để ở (đối với khu vực các huyện, thị xã: nhỏ hơn 30 mét vuông ; đối với khu vực các quận: có diện tích không đủ điều kiện mặt bằng để xây dựng công trình quy định).

Trong trường hợp nếu ở khu vực các quận thì hộ gia đình, cá nhân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được bồi thường bằng 1 căn hộ chung cư tái định. Diện tích căn hộ được bồi thường sẽ không cao hơn 2 lần so với diện tích đất ở bị thu hồi nhưng cũng không thấp hơn suất tái định cư tối thiểu là 30m2.

Phần diện tích căn hộ tái định cư nếu vượt quá 2 lần diện tích đất ở sẽ bị thu hồi hoặc lớn hơn 30 mét vuông đối với trường hợp bị thu hồi đất ở nhỏ hơn 15 mét vuông phải mua theo giá bán nhà do Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định nhân hệ số k = 1,1. Phần diện tích đất tái định cư vượt quá diện tích đất ở sẽ bị thu hồi phải nộp tiền theo giá thu tiền sử dụng đất khi giao nhận đất tái định cư ở Hà Nội nhân hệ số điều chỉnh K do Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định sao cho phù hợp với từng dự án khu tái định cư.

Người được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở theo quy định trên nếu có nguyện vọng thì sẽ được bồi thường bằng tiền và hỗ trợ tiền để tự lo tái định cư.

Cũng theo quy định mới này, nhà và các công trình xây dựng không hợp pháp cũng được hỗ trợ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất. Tùy theo từng trường hợp cụ thể phụ thuộc vào mốc thời gian xây dựng, mức hỗ trợ từ 10 đến 80 % so với mức bồi thường theo quy định. Riêng nhà, công trình không hợp pháp được tạo lập kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ không được hỗ trợ.

Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội: